Số lượng nhân sự

5433

Đơn hàng dự án mới

9 tỷ usd

Số lượng dự án đã thực hiện tại nước ngoài

475

Tổng tài sản

9 tỷ usd

Doanh số

7 tỷ usd

Doanh thu lũy kế của dự án nước ngoài

67.3 tỷ usd