TUYỂN DỤNG

JD HR-Admin HCMC

24/12/2023

TỔNG QUAN CÔNG TY Sau khi thành lập vào năm 1973, Daewoo E&C đã là một trong những công ty dẫn đầu về công nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng, hợp đồng, dự án nhà ở và nhà máy điện. Hoàn thành nhiều dự án tại hơn 40 quốc gia khác nhau, […]

READ MORE

JD Mkt sales HCM-HN

24/12/2023

TỔNG QUAN CÔNG TY Sau khi thành lập vào năm 1973, Daewoo E&C đã là một trong những công ty dẫn đầu về công nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng, hợp đồng, dự án nhà ở và nhà máy điện. Hoàn thành nhiều dự án tại hơn 40 quốc gia khác nhau, […]

READ MORE

JD Electrical Enginner

01/02/2024

SITE ELECTRICAL ENGINEER COMPANY BACKGROUND After its establishment in 1973, Daewoo E&C has been one of the industrial leaders in the fields of civil engineering, contracting, housing projects and power plants. Having completed numerous projects in over 40 different countries, including Americas, the Middle East, Africa and South East Asia, Daewoo E&C has earned a […]

READ MORE

JD Senior Design Specialist

01/02/2024

DESIGN SENIOR SPECIALIST COMPANY BACKGROUND After its establishment in 1973, Daewoo E&C has been one of the industrial leaders in the fields of civil engineering, contracting, housing projects and power plants. Having completed numerous projects in over 40 different countries, including Americas, the Middle East, Africa and South East Asia, Daewoo E&C has earned a […]

READ MORE

Không có bài viết nào